Agniya Barto

Amazon » eBay »

Agniya Barto jest autor scenariusza, znany m.in. z Ishchu cheloveka (1973), Alyosha Ptitsyn vyrabatyvaet kharakter (1953) i Slon i veryovochka (1946).

Agniya Barto

  • Nazwa: Agniya Barto

Agniya Barto's filmografia

Autor scenariusza

Agniya stoi jak autor scenariusza dla 4 tytuły.

Znajdź wszystko filmy z Agniya Barto autor scenariusza.